Het bestuur

Volgens artikel 4 van de statuten (d.d. 13 februari 2007) bestaat het bestuur van Stichting Shoganai uit een oneven aantal personen van ten minste drie leden. Onze voorkeur gaat uit naar een vijftallig bestuur om de vergaderingen zo effectief mogelijk te laten verlopen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris penningmeester, lid technische commissie en een algemeen lid. Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken.

Bestuur:
Voorzitter: Stefan Luehof

Penningmeester, ledenadministratie:
Henriëtte Heeres-Talman
Vierlander 26
8253 BJ Dronten
Tel. 0321-320096
e-mail: info@shoganai.nl

Secretaris: Lizbeth Kramer

Bestuurslid algemeen:

Wedstrijdsecretariaat:
Harry Martens
Clemmensgulden 10
8253 DG Dronten
e-mail: martensdekroon@kpnmail.nl

Website:
e-mail: info@shoganai.nl